Proces ceramizacji

Definicja i znaczenie

Ceramizacja - proces prowadz▒cy do powstawania na powierzchniach ciernych, cienkich warstw cermetalowych redukuj▒cych wspˇ│czynnik tarcia oraz zu┐ycie masowe roboczych elementˇw metalowych.

Czy wiesz, ┐e...

Korozja to proces destruktywny , zachodz▒cy zarˇwno na powierzchniach metalowych jak i niemetalowych na skutek reakcji chemicznych albo elektrochemicznych ze Ârodowiskiem. Korozja chemiczna nastŕpuje w ...

Materia│y ceramiczne to grupa materia│ˇw nieorganicznych o jonowych i kowalencyjnych wi▒zaniach miŕdzyatomowych wytworzonych zwykle w procesach wysokotemperaturowych.

Materia│ ceramiczny w po│▒czeniu z innym materia│em mo┐e tworzyŠ zadziwiaj▒co wytrzyma│y kompozyt ceramiczny. Ceramiczne hamulce s▒ tego przyk│adem. Stosowane s▒ m. in. w: Bugatti, Ferrari, Lamborghini...

Napisz do nas i podziel siŕ uwagami na temat treÂci i form prezentowanych w niniejszym serwisie.