Proces ceramizacji

Definicja i znaczenie

Ceramizacja - proces prowadz▒cy do powstawania na powierzchniach ciernych, cienkich warstw cermetalowych redukuj▒cych wspˇ│czynnik tarcia oraz zu┐ycie masowe roboczych elementˇw metalowych.

Czy wiesz, ┐e...

Oleje bazowe , tak mineralne jak i syntetyczne nie s▒ w stanie spe│niŠ wymaga˝ eksploatacyjnych stawianych wspˇ│czesnym Ârodkom smarnym, s▒ one wspomagane przez dodatki. ZawartoŠ dodatkˇw w olejach wynosi zwy...

Jak wygl▒da warstwa ceramiczna w powiŕkszeniu? Zobacz zdjŕcia obrazuj▒ce poszczegˇlne fazy tworzenia siŕ warstw ceramiczno-metalowych przy u┐yciu dodatkˇw ceramicznych dodawanych do oleju.
Obrazy...

Materia│y ceramiczne stosowane s▒ powszechnie w budowie niektˇrych silnikˇw przez japo˝skie koncerny motoryzacyjne takie jak Isuzu, Mazda, Nissan, Toyota.
Nietlenkowe mater...

Napisz do nas i podziel siŕ uwagami na temat treÂci i form prezentowanych w niniejszym serwisie.